References in zbMATH (referenced in 23 articles )

Showing results 1 to 20 of 23.
Sorted by year (citations)

1 2 next

 1. Rao, Guoyao; Wang, Yongcai; Chen, Wenping; Li, Deying; Wu, Weili: Union acceptable profit maximization in social networks (2022)
 2. Aghaee, Zahra; Ghasemi, Mohammad Mahdi; Beni, Hamid Ahmadi; Bouyer, Asgarali; Fatemi, Afsaneh: A survey on meta-heuristic algorithms for the influence maximization problem in the social networks (2021)
 3. Biswas, Tarun K.; Abbasi, Alireza; Chakrabortty, Ripon K.: An MCDM integrated adaptive simulated annealing approach for influence maximization in social networks (2021)
 4. Li, Pei; Liu, Ke; Li, Keqin; Liu, Jianxun; Zhou, Dong: Estimating user influence ranking in independent cascade model (2021)
 5. Rao, Guoyao; Wang, Yongcai; Chen, Wenping; Li, Deying; Wu, Weili: Matching influence maximization in social networks (2021)
 6. Shi, Qihao; Wang, Can; Ye, Deshi; Chen, Jiawei; Zhou, Sheng; Feng, Yan; Chen, Chun; Huang, Yanhao: Profit maximization for competitive social advertising (2021)
 7. Chen, Tiantian; Liu, Bin; Liu, Wenjing; Fang, Qizhi; Yuan, Jing; Wu, Weili: A random algorithm for profit maximization in online social networks (2020)
 8. Cordasco, Gennaro; Gargano, Luisa; Lafond, Manuel; Narayanan, Lata; Rescigno, Adele A.; Vaccaro, Ugo; Wu, Kangkang: Whom to befriend to influence people (2020)
 9. Narayanan, Lata; Wu, Kangkang: How to choose friends strategically (2020)
 10. Rui, Xiaobin; Yang, Xiaodong; Fan, Jianping; Wang, Zhixiao: A neighbour scale fixed approach for influence maximization in social networks (2020)
 11. Salehi, Abbas; Masoumi, Behrooz: KATZ centrality with biogeography-based optimization for influence maximization problem (2020)
 12. Zhang, Tian; Ma, Lianbo; Shi, Mingli: Evolutionary optimization of three-degree influence spread in social networks based on discrete bacterial foraging optimization algorithm (2020)
 13. He, Qiang; Wang, Xingwei; Lei, Zhencheng; Huang, Min; Cai, Yuliang; Ma, Lianbo: TIFIM: a two-stage iterative framework for influence maximization in social networks (2019)
 14. Singh, Shashank Sheshar; Kumar, Ajay; Mishra, Shivansh; Singh, Kuldeep; Biswas, Bhaskar: Influence maximization in social networks (2019)
 15. Han, Meng; Li, Yingshu: Influence analysis: A survey of the state-of-the-art (2018)
 16. Yang, Susu; Li, Hui; Jiang, Zhongyuan; Li, Jianxin: Targeted influential nodes selection in location-aware social networks (2018)
 17. Liu, Xiaodong; Liao, Xiangke; Li, Shanshan; Zheng, Si; Lin, Bin; Zhang, Jingying; Shao, Lisong; Huang, Chenlin; Xiao, Liquan: On the shoulders of giants: incremental influence maximization in evolving social networks (2017)
 18. Qin, Yadong; Ma, Jun; Gao, Shuai: Efficient influence maximization under TSCM: a suitable diffusion model in online social networks (2017)
 19. Wang, Xiaojie; Zhang, Xue; Yi, Dongyun; Zhao, Chengli: Identifying influential spreaders in complex networks through local effective spreading paths (2017)
 20. Zhang, Kaiqi; Du, Haifeng; Feldman, Marcus W.: Maximizing influence in a social network: improved results using a genetic algorithm (2017)

1 2 next