swMATH software

Rlme4MatplotlibLmertestPythonrpy2SeabornStatsmodelslsmeansBambiPymer4