swMATH software

RCODALZOWinBUGSSciPyNumPyMatplotlibMcmcpackJAGSMCMCglmmPythonHDF5IPythonMySQLzlibSQLitePyTablesnoseHBCpydotsetuptoolsPyrexMinGWMacPythonGibbsitPyMC